สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
   
รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414000800 2000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004667945600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค. 65 - ก.พ. 66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  1,272,000.00  0.00  0.00  1,272,000.00  0.00 100.00
1.2  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค. 65 - ก.พ. 66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  206,000.00  0.00  0.00  154,559.00  51,441.00 75.03
1.3  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนๆ ละ 2,500 ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค. 65 - ก.พ. 66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  4,237,500.00  0.00  0.00  4,237,500.00  -0.00 100.00
1.4  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จชต. กลุ่มพนักงานราชการ เดือน ต.ค. -ธ.ค. 65 (ง 241/5002 ครั้งที่ 39 ลว. 2  พ.ย. 2565) งบโรงเรียน  1,011,000.00  0.00  0.00  1,011,000.00  0.00 100.00
1.5  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ต.ค. 65-ก.พ. 66) (ง 241/5197 ครั้งที่ 67 ลว. 14  พ.ย. 2565) งบสำนักงาน  1,085,000.00  0.00  0.00  1,085,000.00  0.00 100.00
1.6  ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการ งวดเดือน ม.ค. - มี.ค. 66 (ง 241/632 ครั้งที่ 319 ลว. 17  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  969,720.00  0.00  0.00  969,720.00  0.00 100.00
1.7  เงินกองทุนประกันสังคม จำนวน 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค. 66) (ง 241/700 ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  659,000.00  0.00  0.00  659,000.00  0.00 100.00
1.8  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค. 66) (ง 241/700 ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  2,202,500.00  0.00  0.00  2,202,500.00  0.00 100.00
1.9  ค่าเช่าบ้านครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค. 66) (ง 241/719 ครั้งที่ 334 ลว. 23  ก.พ. 2566) งบสำนักงาน  651,000.00  0.00  0.00  651,000.00  0.00 100.00
1.10  ค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 66) (ง 241/1819 ครั้งที่ 504 ลว. 3  พ.ค. 2566) งบโรงเรียน  968,290.00  0.00  0.00  968,290.00  -0.00 100.00
1.11  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 3 เดือน (มิ.ย. - ส.ค. 66) (ง 241/2030 ครั้งที่ 549 ลว. 23  พ.ค. 2566) งบโรงเรียน  725,000.00  0.00  0.00  665,378.00  59,622.00 91.78
1.12  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท จำนวน 3 เดือน (มิ.ย. - ส.ค. 66) (ง 241/2030 ครั้งที่ 549 ลว. 23  พ.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,415,000.00  0.00  0.00  2,415,000.00  0.00 100.00
1.13  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย. - ส.ค. 66) (ง 241/2424 ครั้งที่ 595 ลว. 16  มิ.ย. 2566) งบสำนักงาน  651,000.00  0.00  0.00  651,000.00  0.00 100.00
1.14  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จชต. เดือน ก.ค. - ก.ย. 66 สำหรับพนักงานราชการ (ง 241/2952 ครั้งที่ 691 ลว. 18  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  964,033.00  0.00  0.00  899,724.33  64,308.67 93.33
1.15  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ๆ ละ 2,500 ครั้งที่ 4 สำหรับเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน 2566 (ง 241/3360 ครั้งที่ 757 ลว. 15  ส.ค. 2566) งบโรงเรียน  933,500.00  0.00  0.00  770,706.90  162,793.10 82.56
1.16  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 เดือน กันยายน 2566 (ง 241/3727 ครั้งที่ 829 ลว. 30  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  217,000.00  0.00  0.00  127,332.23  89,667.77 58.68
- รวม  19,167,543.00  0.00 0.00 18,739,710.46 427,832.54 97.77 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2000413003900)
  2. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004660003000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาใน จชต. พ.ศ. 2565 ระหว่าง 21-23 ธ.ค. 65  (ง 241/5652 ครั้งที่ 134 ลว. 16  ธ.ค. 2565) งบสำนักงาน  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
2.2  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐและดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ (ง 241/712 ครั้งที่ 337 ลว. 23  ก.พ. 2566) งบสำนักงาน  21,000.00  0.00  0.00  21,000.00  0.00 100.00
- รวม  24,000.00  0.00 0.00 24,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2000413003900)
  3. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004668618600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพิจารณาการดำเานินคดีทางแพ่ง โครงการ Safe Zone School (ง 241/57 ครั้งที่ 57 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  24,000.00  0.00  0.00  24,000.00  0.00 100.00
3.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ง 241/2660 ครั้งที่ 637 ลว. 5  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  74,600.00  0.00  0.00  74,600.00  0.00 100.00
3.3  โครงการสนับสนุนสื่อการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ง 241/3202 ครั้งที่ 735 ลว. 7  ส.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,839,500.00  0.00  1,827,500.00  12,000.00  0.00 100.00
- รวม  1,938,100.00  0.00 1,827,500.00 110,600.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004350001002000000)
  4. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (20004660008000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมอบรม และคณะทำงาน ระหว่าง 19 พ.ค. - 18 มิ.ย. 66 (ง 241/1282 ครั้งที่ 438 ลว. 29  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  3,200.00  0.00  0.00  3,200.00  0.00 100.00
- รวม  3,200.00  0.00 0.00 3,200.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435000200)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (20004660516400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค คชจ.ในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดฯ ครั้งที่ 1 (ง 241/4881 ครั้งที่ 16 ลว. 27  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  3,000,000.00  0.00  480,302.00  2,539,798.00  -20,100.00 100.67
5.2  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2565 ป.1-ป.6 (ง 241/193 ครั้งที่ 193 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  304,000.00  0.00  0.00  304,000.00  0.00 100.00
5.3  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำ (นายนิรุตต์ 23,408 นางธัญชนก 26,292 (ง 241/196 ครั้งที่ 212 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  49,700.00  0.00  0.00  49,700.00  0.00 100.00
5.4  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 (ง 241/365 ครั้งที่ 264 ลว. 3  ก.พ. 2566) งบสำนักงาน  7,760.00  0.00  0.00  7,760.00  0.00 100.00
5.5  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำของข้าราชการ (ง 241/2358 ครั้งที่ 583 ลว. 13  มิ.ย. 2566) งบสำนักงาน  83,474.00  0.00  0.00  83,474.00  0.00 100.00
5.6  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2565 (เพิ่มเติม) (ง 241/2338 ครั้งที่ 579 ลว. 12  มิ.ย. 2566) งบโรงเรียน  32,000.00  0.00  0.00  32,000.00  0.00 100.00
5.7  ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ร.ร.บ้านลูโบ๊ะปันยัง (ง 241/2479 ครั้งที่ 598 ลว. 21  มิ.ย. 2566) งบโรงเรียน  19,350.00  0.00  0.00  19,350.00  0.00 100.00
5.8  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (ง 241/2783 ครั้งที่ 661 ลว. 11  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  280,000.00  0.00  0.00  280,000.00  0.00 100.00
5.9  งบประมาณสำหรับขยายเขตติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า จำนวน 5 รร. (ง 241/3447 ครั้งที่ 765 ลว. 17  ส.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,443,400.00  0.00  2,443,400.00  0.00  0.00 100.00
5.10  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน,ค่าสาธารณูปโภค,คชจ.ในการบริหารจัดการ ร.ร.ในสังกัดตามภาระงาน ครั้งที่ 4 (ง 241/3458 ครั้งที่ 780 ลว. 18  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  100,000.00  0.00  13,160.00  86,840.00  0.00 100.00
- รวม  6,319,684.00  0.00 2,936,862.00 3,402,922.00 -20,100.00 100.32 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435000200)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมย่อย : บริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base) (200046600516400034)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 2 (ง 241/824 ครั้งที่ 352 ลว. 1  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  145,620.00  854,380.00  0.00 100.00
6.2  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน,ค่าสาธารณูปโภค,คชจ.ในการบริหารจัดการ ร.ร.ในสังกัดตามภาระงาน (ง 241/2531 ครั้งที่ 619 ลว. 26  มิ.ย. 2566) งบสำนักงาน  1,000,000.00  28,600.00  163,231.00  808,169.00  -0.00 100.00
- รวม  2,000,000.00  28,600.00 308,851.00 1,662,549.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435000200)
  7. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมย่อย : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004660516400063)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566 ระหว่าง 24-25 พ.ค. 66 ณ รร.เอวาน่า แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั้่น เซนเตอร์ กทม. (ง 241/2339 ครั้งที่ 580 ลว. 12  มิ.ย. 2566) งบสำนักงาน  9,100.00  0.00  500.00  8,600.00  0.00 100.00
7.2  โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์ สพท. (ง 241/2819 ครั้งที่ 672 ลว. 13  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  5,000.00  0.00  780.00  4,220.00  0.00 100.00
7.3  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกาาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) (ง 241/2716 ครั้งที่ 649 ลว. 7  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  7,000.00  7,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
7.4  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) (ง 241/3000 ครั้งที่ 700 ลว. 21  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  4,400.00  1,920.00  560.00  1,920.00  0.00 100.00
7.5  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง 4-7 ก.ย. 66 ณ รร.เดอะพาลาสโซ รัชดา กทม. (ง 241/3201 ครั้งที่ 734 ลว. 7  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  7,500.00  0.00  7,500.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  33,000.00  8,920.00 9,340.00 14,740.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435000200)
  8. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ (20004660516405272)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ. 2566 (ม.ค. -ธ.ค. 66) (ง 241/167 ครั้งที่ 201 ลว. 17  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  23,400.00  0.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
8.2  ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ระยะ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) (ง 241/195 ครั้งที่ 207 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,011,000.00  0.00  0.00  1,011,000.00  -0.00 100.00
8.3  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 66) (ง 241/2591 ครั้งที่ 625 ลว. 30  มิ.ย. 2566) งบโรงเรียน  505,500.00  0.00  0.00  505,500.00  0.00 100.00
8.4  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 66) (ง 241/3787 ครั้งที่ 838 ลว. 4  ก.ย. 2566) งบโรงเรียน  505,500.00  0.00  0.00  505,500.00  0.00 100.00
8.5  ค่าใช้จ่ายในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ง 241/4484 ครั้งที่ 897 ลว. 28  ก.ย. 2566) งบสำนักงาน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  2,145,400.00  0.00 0.00 2,145,400.00 -0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435000200)
  9. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมย่อย : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (20004660516406317)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณารายละเอียดคู่มือตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ สพท. ระหว่าว 22-24 ก.พ. 66 ณ รร.ริเวอร์ไซด์ (ง 241/630 ครั้งที่ 317 ลว. 17  ก.พ. 2566) งบสำนักงาน  6,000.00  0.00  0.00  5,844.43  155.57 97.41
- รวม  6,000.00  0.00 0.00 5,844.43 155.57 97.41 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435000200)
  10. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกาาขั้นพื้นฐาน (20004660516436263)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ง 241/5004 ครั้งที่ 41 ลว. 3  พ.ย. 2565) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  31,500.00  0.00  0.00  31,500.00  0.00 100.00
10.2  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 (ง 241/2716 ครั้งที่ 649 ลว. 7  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
- รวม  41,500.00  0.00 0.00 41,500.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435000200)
  11. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมย่อย : พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004660516452034)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ (Active Learning) (ง 241/5054 ครั้งที่ 54 ลว. 8  พ.ย. 2565) งบสำนักงาน  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
11.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพิจารณาเพื่อหลอมรวมจัดกลุ่มตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระหว่าง 30 ม.ค. -3 ก.พ. 66 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กทม. (นายธีระพล พงษ์พิมาย ร.ร.บาละ) (ง 241/258 ครั้งที่ 220 ลว. 25  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
11.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนด้านภาษาไทย (ง 241/406 ครั้งที่ 276 ลว. 6  ก.พ. 2566) งบสำนักงาน  14,000.00  0.00  0.00  14,000.00  0.00 100.00
11.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบ้ติการจัดทำแนวทางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระหว่าง 20 - 24 ก.พ. 66 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กทม. (ง 241/789 ครั้งที่ 345 ลว. 28  ก.พ. 2566) งบสำนักงาน  7,000.00  0.00  0.00  7,000.00  0.00 100.00
11.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบ้ติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 การฟังและการพูดของ น.ร.ชั้น ป.1-3 และการพัฒนาระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันภาษาไทย ระหว่าง 24-28 เม.ย. 66 ณ รร.บีย (ง 241/1386 ครั้งที่ 459 ลว. 5  เม.ย. 2566) งบสำนักงาน  14,000.00  0.00  0.00  14,000.00  0.00 100.00
11.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.3-4 รุ่น 4 ระหว่าง 8-11 พ.ค. 66 ณ รร.ไดมอนพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี (ง 241/1387 ครั้งที่ 456 ลว. 5  เม.ย. 2566) งบสำนักงาน  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
11.7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ระหว่าง 7-8 พ.ค. 66 ณ รร.บียอนด์ สวีท กทม. (ง 241/2798 ครั้งที่ 664 ลว. 12  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  20,000.00  0.00  0.00  20,000.00  0.00 100.00
11.8  ค่าใช้จ่าย จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ จำนวน 3 เรื่อง (ง 241/2953 ครั้งที่ 689 ลว. 18  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  38,635.00  0.00  38,635.00  0.00  0.00 100.00
11.9  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระหว่าง 15-19 ส.ค. 66 ณ รร.รอยัล ริเวอร์ กทม. (ง 241/3203 ครั้งที่ 736 ลว. 7  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
11.10  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการติดตามหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลก และสัมมาทิฎฐิ (ง 241/3201 ครั้งที่ 734 ลว. 7  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  7,000.00  0.00  0.00  6,049.00  951.00 86.41
- รวม  124,635.00  0.00 38,635.00 85,049.00 951.00 99.24 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435000200)
  12. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (20004660516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2565 ม.1-ม.3 (ง 241/126 ครั้งที่ 193 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
- รวม  8,000.00  0.00 0.00 8,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435000200)
  13. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมย่อย : สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ (20004660516551999)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปล่ียนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล (PA Support Team) (ง 241/5365 ครั้งที่ 93 ลว. 25  พ.ย. 2565) งบสำนักงาน  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
13.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ง 241/253 ครั้งที่ 231 ลว. 25  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00  0.00 100.00
13.3  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ง 241/3002 ครั้งที่ 702 ลว. 21  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  649,800.00  0.00  0.00  649,800.00  0.00 100.00
13.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน (ง 241/3670 ครั้งที่ 822 ลว. 28  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
- รวม  691,700.00  0.00 0.00 691,700.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435000200)
  14. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมย่อย : การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (20004660516552018)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนืนกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) (ง 241/567 ครั้งที่ 304 ลว. 13  ก.พ. 2566) งบสำนักงาน  16,400.00  0.00  0.00  16,400.00  0.00 100.00
14.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  (ง 241/3627 ครั้งที่ 812 ลว. 25  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  3,500.00  0.00  0.00  3,500.00  0.00 100.00
- รวม  19,900.00  0.00 0.00 19,900.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435000200)
  15. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (20004660516590691)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ และติดตาม การใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ (ง 241/2953 ครั้งที่ 689 ลว. 18  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  7,910.00  2,090.00  0.00 100.00
15.2  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ระหว่าง 21-23 ก.ค. 66 ณ รร.เอเซียแอร๋พอร์ท จ.ปทุมธานี (ง 241/3089 ครั้งที่ 712 ลว. 29  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
- รวม  20,000.00  0.00 7,910.00 12,090.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435000200)
  16. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (20004665201500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (ง 241/5505 ครั้งที่ 107 ลว. 6  ธ.ค. 2565) งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
16.2  ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการ "42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาลฯ ระหว่าง 12-13 ธ.ค. 65 (นายธีระพล พงษ์พิมาย) (ง 241/5545 ครั้งที่ 115 ลว. 8  ธ.ค. 2565) งบโรงเรียน  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
16.3  ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ระหว่าง 25-27 ธ.ค. 65 ณ จ.เชียงใหม่ (ง 241/5603 ครั้งที่ 125 ลว. 14  ธ.ค. 2565) งบสำนักงาน  11,000.00  0.00  0.00  11,000.00  0.00 100.00
16.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบ้ติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระหว่าง 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 66 ณ รร.ปริ้นซ์ พาเลซ กทม. (ง 241/1702 ครั้งที่ 493 ลว. 1  พ.ค. 2566) งบสำนักงาน  3,500.00  0.00  0.00  3,500.00  0.00 100.00
16.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผลงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 1 (ง 241/2502 ครั้งที่ 603 ลว. 23  มิ.ย. 2566) งบสำนักงาน  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
16.6  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ สพท.และรอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ระหว่าง 12-20 ก.ย. 66 ณ สวนนงนุชพัทยา (ง 241/4042 ครั้งที่ 857 ลว. 13  ก.ย. 2566) งบสำนักงาน  43,000.00  0.00  21,080.00  21,920.00  0.00 100.00
- รวม  77,500.00  0.00 21,080.00 56,420.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435000200)
  17. กิจกรรม : ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (20004666240800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ระหว่าง 12-15 ม.ค. 65 (ง 241/5750 ครั้งที่ 148 ลว. 20  ธ.ค. 2565) งบสำนักงาน  3,980.00  0.00  0.00  3,980.00  0.00 100.00
17.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง เพื่อเตรียรับการตรวจสอบจาก สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน (ง 241/125 ครั้งที่ 185 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
17.3  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการขยายผล จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นทีรับผิดชอบของ สพท. (ง 241/323 ครั้งที่ 323 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
17.4  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของ สพฐ. (ง 241/1230 ครั้งที่ 421 ลว. 27  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
17.5  ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ง 241/2513 ครั้งที่ 608 ลว. 23  มิ.ย. 2566) งบสำนักงาน  9,000.00  0.00  0.00  9,000.00  0.00 100.00
17.6  ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ (ง 241/ ครั้งที่ 689 ลว. 18  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
17.7  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ง 241/3769 ครั้งที่ 831 ลว. 1  ก.ย. 2566) งบสำนักงาน  6,400.00  0.00  0.00  6,400.00  0.00 100.00
- รวม  70,380.00  0.00 0.00 70,380.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศรตวรรษที่ 21 (2000431004500)
  18. กิจกรรม : พัฒนาศูนย์ HCEC เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (20004660010300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  ค่าพาหนะในการเดินทางให้กับ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCECْ) จุดที่ 4 ระหว่าง 26-27 ม.ค. 66 (ง 241/512 ครั้งที่ 296 ลว. 10  ก.พ. 2566) งบสำนักงาน  900.00  0.00  0.00  900.00  0.00 100.00
- รวม  900.00  0.00 0.00 900.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศรตวรรษที่ 21 (2000431004500)
  19. กิจกรรม : พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรีรยนรู้สู่ฐานสมรรถนะ (20004660010400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (ง 241/195 ครั้งที่ 150 ลว. 16  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  40,000.00  0.00  1.00  39,999.00  0.00 100.00
- รวม  40,000.00  0.00 1.00 39,999.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0104)
  โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ (2000404011800)
  20. กิจกรรม : ส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004660010900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ง 241/1478 ครั้งที่ 470 ลว. 12  เม.ย. 2566) งบสำนักงาน  560,000.00  0.00  203,500.00  331,733.00  24,767.00 95.58
20.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย ของศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการเสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง 22-25 พ.ค. 66 ณ รร.หรรษา เจบี จ.สงขลา (ง 241/2006 ครั้งที่ 543 ลว. 22  พ.ค. 2566) งบสำนักงาน  12,600.00  0.00  0.00  12,600.00  0.00 100.00
20.3  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการทุนการศึกษาทุนภูมิทายาท (ง 241/2758 ครั้งที่ 662 ลว. 10  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
- รวม  582,600.00  0.00 203,500.00 354,333.00 24,767.00 95.75 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0656)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000456003700)
  21. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (20004660002600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โีครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ สพท. ระหว่าง 7-9 ธ.ค.  (ง 241/5724 ครั้งที่ 140 ลว. 19  ธ.ค. 2565) งบสำนักงาน  33,100.00  0.00  0.00  33,100.00  0.00 100.00
21.2  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต (ง 241/502 ครั้งที่ 290 ลว. 10  ก.พ. 2566) งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  9,800.00  200.00 98.00
21.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต (ง 241/1226 ครั้งที่ 424 ลว. 27  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  0.00 100.00
- รวม  103,100.00  0.00 0.00 102,900.00 200.00 99.81 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0656)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000456003700)
  22. กิจกรรม : การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (20004660006000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online ระหว่าง 8-10 มี.ค. 66 ณ รร.ริเวอร์ไซค์ กทม. (ง 241/1231 ครั้งที่ 432 ลว. 27  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  11,600.00  0.00  0.00  11,800.00  -200.00 101.72
- รวม  11,600.00  0.00 0.00 11,800.00 -200.00 101.72 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0656)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000456003700)
  23. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภพในการบริหารจัดการ (20004660006800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
23.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ง 241/1376 ครั้งที่ 455 ลว. 5  เม.ย. 2566) งบสำนักงาน  50,000.00  0.00  0.00  50,000.00  0.00 100.00
23.2  ค่าใช้จ่ายสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และ สพท. (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี 66 ระดับภูมิภาค (ง 241/3656 ครั้งที่ 819 ลว. 28  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  18,500.00  0.00  0.00  18,500.00  0.00 100.00
- รวม  68,500.00  0.00 0.00 68,500.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  33,497,242.00  37,520.00 5,353,679.00 27,672,436.89 433,606.11 98.71  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา