รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000431006100)
  1. กิจกรรม : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา ร.ร.เขื่อนบางลาง (20004310061004100128)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/322 ครั้งที่ 238 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000431006100)
  2. กิจกรรม : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา ร.ร.บันนังสตาอินทรฉัตร (20004310061004100129)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/322 ครั้งที่ 238 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000431006100)
  3. กิจกรรม : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา ร.ร.บ้านเกล็ดแก้ว (20004310061004100130)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/322 ครั้งที่ 238 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  87,100.00  0.00  0.00  87,100.00  0.00 100.00
- รวม  87,100.00  0.00 0.00 87,100.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000431006100)
  4. กิจกรรม : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา ร.ร.บ้านบันนังดามา (20004310061004100131)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/322 ครั้งที่ 238 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000431006100)
  5. กิจกรรม : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา ร.ร.บ้านบาโงยซิแน (20004310061004100132)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/322 ครั้งที่ 238 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000431006100)
  6. กิจกรรม : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา ร.ร.บ้านลาแล (20004310061004100133)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/322 ครั้งที่ 238 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000431006100)
  7. กิจกรรม : การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (655201000000) (2000431006100400385)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (ง 241/1661 ครั้งที่ 489 ลว. 27  เม.ย. 2566) งบโรงเรียน  463,510.00  0.00  0.00  463,510.00  0.00 100.00
- รวม  463,510.00  0.00 0.00 463,510.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างคววามเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000442002200)
  8. กิจกรรม : ค่าหนังสือเรียน (20004 42002200 4100076)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 70% (ง 241/1028 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  6,535,200.00  0.00  0.00  6,535,200.00  0.00 100.00
- รวม  6,535,200.00  0.00 0.00 6,535,200.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างคววามเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000442002200)
  9. กิจกรรม : ค่าอุปกรณ์การเรียน (20004 42002200 4100153)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ภาคเรียนที่ 2/2565 70% (ง 241/4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  2,191,245.00  0.00  0.00  2,191,245.00  0.00 100.00
9.2  ภาคเรียนที่ 2/2565 30%  (ง 241/73 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  863,870.00  0.00  0.00  863,870.00  0.00 100.00
9.3  ภาคเรียนที่ 1/2566 70% (ง 241/1027 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,178,520.00  0.00  0.00  2,178,520.00  0.00 100.00
- รวม  5,233,635.00  0.00 0.00 5,233,635.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างคววามเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000442002200)
  10. กิจกรรม : ค่าเครื่องแบบนักเรียน (20004 42002200 4100230)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ภาคเรียนที่ 1/2566 70% (ง 241/1027 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  4,133,500.00  0.00  0.00  4,133,500.00  0.00 100.00
- รวม  4,133,500.00  0.00 0.00 4,133,500.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างคววามเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000442002200)
  11. กิจกรรม : ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (20004 42002200 4100307)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ภาคเรียนที่ 2/2565 70% (ง 241/4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  2,629,479.00  0.00  0.00  2,629,479.00  0.00 100.00
11.2  ภาคเรียนที่ 2/2565 30% (ง 241/73 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,032,126.00  0.00  0.00  1,032,126.00  0.00 100.00
11.3  ภาคเรียนที่ 1/2566 70% (ง 241/1028 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,631,213.00  0.00  0.00  2,631,213.00  0.00 100.00
- รวม  6,292,818.00  0.00 0.00 6,292,818.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างคววามเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000442002200)
  12. กิจกรรม : ค่าจัดการเรียนการสอน (20004 42002200 4100384)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ภาคเรียนที่ 2/2565 70% (ง 241/4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  11,081,053.00  0.00  0.00  11,081,053.00  0.00 100.00
12.2  ภาคเรียนที่ 2/2565 30% (ง 241/73 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  3,910,228.00  0.00  0.00  3,910,228.00  0.00 100.00
12.3  ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2565 (ง 241/319 ครั้งที่ 242 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  4,777,500.00  0.00  0.00  4,777,500.00  0.00 100.00
12.4  ภาคเรียนที่ 1/2566 70% (ง 241/1028 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  4,843,900.00  0.00  0.00  4,843,900.00  0.00 100.00
- รวม  24,612,681.00  0.00 0.00 24,612,681.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างคววามเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000442002200)
  13. กิจกรรม : ค่าจัดการเรียนการสอน (20004 4200220004-100345)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/3038 ครั้งที่ 713 ลว. 24  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  10,164,612.00  0.00  0.00  10,164,612.00  0.00 100.00
13.2  ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) รายเดิมต่อเนื่องภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ง 241/3431 ครั้งที่ 766 ลว. 17  ส.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,802,500.00  0.00  0.00  2,802,500.00  0.00 100.00
- รวม  12,967,112.00  0.00 0.00 12,967,112.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างคววามเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000442002200)
  14. กิจกรรม : ค่าหนังสือเรียน (20004 420022004-100037)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าหนังสือเรียน  (ง 241/3038 ครั้งที่ 713 ลว. 24  ส.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,554,077.00  0.00  0.00  2,554,077.00  0.00 100.00
- รวม  2,554,077.00  0.00 0.00 2,554,077.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างคววามเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000442002200)
  15. กิจกรรม : ค่าอุปกรณ์การเรียน (20004 420022004-100114)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าอุปกรณ์การเรียน (ง 241/3038 ครั้งที่ 713 ลว. 24  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  861,425.00  0.00  0.00  861,425.00  0.00 100.00
- รวม  861,425.00  0.00 0.00 861,425.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างคววามเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000442002200)
  16. กิจกรรม : ค่าเครื่องแบบนักเรียน (20004 420022004-100191)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ง 241/3038 ครั้งที่ 713 ลว. 24  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,640,825.00  0.00  0.00  1,640,825.00  0.00 100.00
- รวม  1,640,825.00  0.00 0.00 1,640,825.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างคววามเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000442002200)
  17. กิจกรรม : ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (20004 420022004-100268)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ง 241/3038 ครั้งที่ 713 ลว. 24  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,040,891.00  0.00  0.00  1,040,891.00  0.00 100.00
- รวม  1,040,891.00  0.00 0.00 1,040,891.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0104)
  โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ (20004 04011800)
  18. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 66 00109 00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  ทุนการศึกษาภูมิทายาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ง 241/2758 ครั้งที่ 662 ลว. 10  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,840,000.00  0.00  0.00  1,840,000.00  0.00 100.00
- รวม  1,840,000.00  0.00 0.00 1,840,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 13003900)
  19. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 660003000000(4100001))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ จชต. ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 (ง 241/5749 ครั้งที่ 151 ลว. 20  ธ.ค. 2565) งบโรงเรียน  1,543,308.00  0.00  0.00  1,543,308.00  0.00 100.00
19.2  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จชต. ปีการศึกษา 2565 เดือน ม.ค. - ก.พ. 66 (ง 241/385 ครั้งที่ 275 ลว. 6  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  944,760.00  0.00  0.00  944,760.00  0.00 100.00
19.3  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ จชต. ปีการศึกษา 2565 (เดือนมีนาคม 2566) (ง 241/1085 ครั้งที่ 398 ลว. 15  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  715,904.00  0.00  0.00  715,904.00  0.00 100.00
19.4  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 (เดือน พ.ค. - ก.ค. 66) (ง 241/2663 ครั้งที่ 642 ลว. 5  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,971,622.00  0.00  0.00  1,971,622.00  0.00 100.00
- รวม  5,175,594.00  0.00 0.00 5,175,594.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  73,938,368.00  0.00 0.00 73,938,368.00 0.00 100.00  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา