รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (90909610012000000360)
  1. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (90909 00 00000 00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 (เดือนส.ค. - ก.ย. 66) (ง 241/3863 ครั้งที่ 3 ลว. 6  ก.ย. 2566) งบโรงเรียน  1,596,266.00  0.00  0.00  1,596,266.00  0.00 100.00
- รวม  1,596,266.00  0.00 0.00 1,596,266.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  1,596,266.00  0.00 0.00 1,596,266.00 0.00 100.00  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา