รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000431003100)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (20004310031005000001)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์และคู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและครูผู้สอนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (ง 241/228 ครั้งที่ 215 ลว. 20  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  7,000.00  0.00  280.00  6,720.00  0.00 100.00
- รวม  7,000.00  0.00 280.00 6,720.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000431003100)
  2. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (20004310031005000004)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 และNT ป.3 ระหว่าง 4-9 พ.ย. 65 ณ รร.ริเวอร์ไซต์ กทม. (ง 241/5005 ครั้งที่ 42 ลว. 3  พ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศฯ  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00  0.00 100.00
2.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่่านของผู้เรียน (RT) (ง 241/259 ครั้งที่ 225 ลว. 25  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
2.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ระหว่าง 18-20 พ.ค. 66 (ง 241/2075 ครั้งที่ 554 ลว. 25  พ.ค. 2566) งบสำนักงาน  11,800.00  0.00  0.00  11,800.00  0.00 100.00
2.4  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (ง 241/2988 ครั้งที่ 688 ลว. 20  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  3,180.00  6,820.00 31.80
- รวม  35,500.00  0.00 0.00 28,680.00 6,820.00 80.79 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000431003100)
  3. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขีับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (20004310031005000005)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี (CODING) (ง 241/2543 ครั้งที่ 616 ลว. 28  มิ.ย. 2566) งบสำนักงาน  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000431003100)
  4. กิจกรรม : คชจ.ดำเนินงานโครงการยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอบการประเมิน PISA 2025 สู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในศตวรรณที่ 21 (20004310031005000007)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์พร้อมรับการประเมิน PISA 2023 ระหว่าง 1-4 ก.ย. 66 ณ รร.เอวาน่า เขตบางนา กทม. (ง 241/2988 ครั้งที่ 688 ลว. 20  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  7,000.00  0.00  7,000.00  0.00  0.00 100.00
4.2  สนับสนุนคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2565 (ง 241/3528 ครั้งที่ 797 ลว. 22  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
- รวม  12,000.00  0.00 7,000.00 5,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000431003100)
  5. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (20004310031005000011)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย (ง 241/197 ครั้งที่ 214 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  3,600.00  0.00  0.00  3,600.00  0.00 100.00
- รวม  3,600.00  0.00 0.00 3,600.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000431003100)
  6. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (20004310031005000012)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ง 241/5470 ครั้งที่ 102 ลว. 1  ธ.ค. 2565) งบสำนักงาน  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00  0.00 100.00
- รวม  5,900.00  0.00 0.00 5,900.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 31006100)
  7. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ กิจกรรมรอง คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 66 0011700114(5000017))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตระยะ 3 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  230,625.00  0.00  0.00  230,625.00  0.00 100.00
7.4  บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลนระยะ 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 65) พนง.พิมพ์ดีด รปภ. ฯลฯ (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  110,700.00  0.00  0.00  110,700.00  0.00 100.00
7.6  บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งใหม่และขาดแคลนระยะ 3 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  110,700.00  0.00  0.00  110,700.00  0.00 100.00
7.8  ค่าจ้างนักการภารโรง ระยะ 3 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 65 (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,162,350.00  0.00  0.00  1,162,350.00  0.00 100.00
7.10  เงินสมทบเพิ่มพิเศษค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับ สพท.และ ร.ร. ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) 85 อัตรา ระยะ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 65) (ง 241/4909 ครั้งที่ 23 ลว. 28  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  14,625.00  0.00  0.00  14,625.00  0.00 100.00
7.11  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) (ง 241/5145 ครั้งที่ 63 ลว. 11  พ.ย. 2565) งบโรงเรียน  757,440.00  0.00  0.00  757,440.00  0.00 100.00
7.12  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ครั้งที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค. 66 (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  236,250.00  0.00  0.00  236,250.00  0.00 100.00
7.13  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน ครั้งที่ 2 เดือน ม.ค. -มี.ค. 66 (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  113,400.00  0.00  0.00  113,400.00  0.00 100.00
7.14  ค่าจ้างนักการภารโรง 42 อัตรา ครั้งที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค. 66 (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,186,000.00  0.00  0.00  1,186,000.00  0.00 100.00
7.15  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ตั้งใหม่และขาดแคลน วุฒิ ป.ตรี (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  113,400.00  0.00  0.00  113,400.00  0.00 100.00
7.16  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2566) (ง 241/1168 ครั้งที่ 414 ลว. 20  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  504,960.00  0.00  0.00  504,960.00  0.00 100.00
7.17  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ครั้ง 3 ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 66) (ง 241/1299 ครั้งที่ 439 ลว. 30  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  236,250.00  0.00  0.00  236,250.00  0.00 100.00
7.18  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน (พนง.พิมพ์ดีด รปภ. ฯ) ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 66) (ง 241/1299 ครั้งที่ 439 ลว. 30  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  113,400.00  0.00  0.00  113,400.00  0.00 100.00
7.19  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ตั้งใหม่และขาดแคลน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 66) (ง 241/1299 ครั้งที่ 439 ลว. 30  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  113,400.00  0.00  0.00  113,400.00  0.00 100.00
7.20  ค่าจ้างนักการภารโรง 15,000 บาท ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 66) (ง 241/1299 ครั้งที่ 439 ลว. 30  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,176,500.00  0.00  0.00  1,176,500.00  0.00 100.00
7.21  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ระยะ 2 เดือน (ส.ค. - ก.ย. 66) (ง 241/2687 ครั้งที่ 647 ลว. 5  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  252,480.00  0.00  0.00  226,650.00  25,830.00 89.77
7.22  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 66) (ง 241/2738 ครั้งที่ 657 ลว. 7  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  236,250.00  0.00  0.00  230,580.00  5,670.00 97.60
7.23  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขดแคลน (ง 241/2738 ครั้งที่ 657 ลว. 7  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  113,400.00  0.00  0.00  113,400.00  0.00 100.00
7.24  ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 4 ระยะ 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 66) (ง 241/2738 ครั้งที่ 657 ลว. 7  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,197,800.00  0.00  27,305.59  1,170,494.41  0.00 100.00
- รวม  7,979,930.00  0.00 27,305.59 7,921,124.41 31,500.00 99.61 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 31006100)
  8. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ กิจกรรมรอง คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (20004 66 0011787195(5000024))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท ระยะ 3 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,383,750.00  0.00  0.00  1,383,750.00  0.00 100.00
8.4  ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท ระยะ 3 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  999,000.00  0.00  0.00  999,000.00  0.00 100.00
8.6  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท ครั้งที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค. 66 (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,417,500.00  0.00  0.00  1,417,500.00  0.00 100.00
8.7  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท ครั้งที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค. 66 (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  888,000.00  0.00  0.00  888,000.00  0.00 100.00
8.8  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท ครั้งที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 66 (ง 241/1299 ครั้งที่ 439 ลว. 30  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,354,500.00  0.00  0.00  1,354,500.00  0.00 100.00
8.9  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท ครั้งที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 66 (ง 241/1299 ครั้งที่ 439 ลว. 30  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  903,000.00  0.00  0.00  903,000.00  0.00 100.00
8.10  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท ครั้งที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย. 66 (ง 241/2738 ครั้งที่ 657 ลว. 7  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,383,000.00  0.00  0.00  1,342,235.15  40,764.85 97.05
8.11  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 ครั้งที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย. 66 (ง 241/2738 ครั้งที่ 657 ลว. 7  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  908,800.00  0.00  7,910.00  896,383.45  4,506.55 99.50
- รวม  9,237,550.00  0.00 7,910.00 9,184,368.60 45,271.40 99.51 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 31006100)
  9. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ กิจกรรมรอง คืนครูสำหรับภาคใต้ (20004660011700112(5000015))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จชต. (ต.ค. - ธ.ค. 65) 3 ร.ร. (ง 241/4830 ครั้งที่ 10 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
9.2  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมกาจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน ร.ร.ของรัฐ ใน จชร. (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 65) 143 คน 15,000 บาท/เดือน (ง 241/4879 ครั้งที่ 18 ลว. 27  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  6,435,000.00  0.00  0.00  6,435,000.00  0.00 100.00
9.3  ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา (ต.ค. - ธ.ค. 65) 63 ราย (ง 241/4947 ครั้งที่ 25 ลว. 31  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  1,701,000.00  0.00  0.00  1,701,000.00  0.00 100.00
9.4  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จชต. 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 65  (ง 241/4995 ครั้งที่ 33 ลว. 2  พ.ย. 2565) งบโรงเรียน  2,355,000.00  0.00  0.00  2,355,000.00  0.00 100.00
9.5  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ จชต. (ม.ค. - เม.ย. 66) (ง 241/122 ครั้งที่ 194 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  180,000.00  0.00  0.00  180,000.00  0.00 100.00
9.6  ค่าจ้างหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 66 (ง 241/227 ครั้งที่ 217 ลว. 20  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,683,000.00  0.00  0.00  1,683,000.00  0.00 100.00
9.7  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา เดือน ม.ค. -มี.ค. 66 (ง 241/251 ครั้งที่ 234 ลว. 25  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  6,342,580.00  0.00  0.00  6,342,580.00  0.00 100.00
9.8  คชจ.โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จชต. 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 66) (ง 241/526 ครั้งที่ 301 ลว. 13  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  1,310,050.00  0.00  0.00  1,310,050.00  0.00 100.00
9.9  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน ร.ร.ของรัฐ ใน จชต. ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 66 (ง 241/1817 ครั้งที่ 501 ลว. 3  พ.ค. 2566) งบโรงเรียน  6,360,000.00  0.00  0.00  6,360,000.00  0.00 100.00
9.10  ค่าตอบแทนพิเศษ่ตามสิทธิประโยชน์ของกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด งวดที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 66 (ง 241/1821 ครั้งที่ 502 ลว. 8  พ.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,797,305.00  0.00  0.00  1,797,305.00  0.00 100.00
9.11  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 66) (ง 241/1821 ครั้งที่ 502 ลว. 8  พ.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,701,000.00  0.00  0.00  1,701,000.00  0.00 100.00
9.12  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโรงเรียน ร.ร.ประชารัฐ จชต. (เดือน พ.ค. - มิ.ย. 66)  (ง 241/2247 ครั้งที่ 570 ลว. 6  มิ.ย. 2566) งบโรงเรียน  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
9.13  ค่าตอบแทนให้บุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการ ร.ร.ประชารัฐ จชต. (เดือน ก.ค. - ก.ย. 66) (ง 241/2593 ครั้งที่ 626 ลว. 30  มิ.ย. 2566) งบโรงเรียน  135,000.00  0.00  15,000.00  120,000.00  0.00 100.00
9.14  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย 66 (ง 241/2705 ครั้งที่ 652 ลว. 6  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,683,000.00  0.00  5,400.00  1,677,600.00  0.00 100.00
9.15  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูสอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐใน จชต. (ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 66) (ง 241/2740 ครั้งที่ 659 ลว. 10  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  6,299,040.00  0.00  40,000.00  6,184,435.01  74,604.99 98.82
9.16  ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จชต. สำหรับลูกจ้างชั่วคราว เดือน ก.ค. - ก.ย. 66 (ง 241/2952 ครั้งที่ 691 ลว. 18  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,771,500.00  0.00  0.00  1,702,903.05  68,596.95 96.13
- รวม  39,978,475.00  0.00 60,400.00 39,774,873.06 143,201.94 99.64 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 31006100)
  10. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (20004669677800000(5000025))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.เดินทางไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย 24-27 ต.ค. 65 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี (ง 241/4953 ครั้งที่ 19 ลว. 31  ต.ค. 2565) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
10.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.1-2 และ 3-4 ระหว่าง 1-5 มิ.ย. 66 ณ รร.รอยัลริเวอร์ กทม. (ง 241/2303 ครั้งที่ 571 ลว. 8  มิ.ย. 2566) งบสำนักงาน  20,000.00  0.00  0.00  20,000.00  0.00 100.00
- รวม  25,000.00  0.00 0.00 25,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 31006100)
  11. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (20004668619000000(5000023))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 จำนวน 2 ราย ตั้งแต่ 1 พ.ย. 65-31 มี.ค.66 (ง 241/4954 ครั้งที่ 27 ลว. 31  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  170,000.00  0.00  0.00  170,000.00  0.00 100.00
11.2  ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน (พ.ค. - มิ.ย. 66) (ง 241/1603 ครั้งที่ 483 ลว. 24  เม.ย. 2566) งบโรงเรียน  68,000.00  0.00  0.00  48,200.00  19,800.00 70.88
11.3  คชจ.ดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ที่เหลือจากการจ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าฯ งวดที่ 1,2 กลับคืนส่วนกลาง (ง 241/2665 ครั้งที่ 636 ลว. 5  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  -19,800.00  0.00  0.00  0.00  -19,800.00 0.00
11.4  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 66) (ง 241/2666 ครั้งที่ 640 ลว. 5  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  102,000.00  0.00  0.00  102,000.00  0.00 100.00
- รวม  320,200.00  0.00 0.00 320,200.00 -0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 31006100)
  12. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ กิจกรรมรอง คืนครูสำหรับเด็กพิการ (20004 660011700111 (5000014))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 65 - มีนาคม 66) (ง 241/5142 ครั้งที่ 59 ลว. 10  พ.ย. 2565) งบโรงเรียน  751,680.00  0.00  0.00  751,680.00  0.00 100.00
12.2  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่ เม.ย. - มิ.ย. 66) (ง 241/1349 ครั้งที่ 450 ลว. 3  เม.ย. 2566) งบโรงเรียน  376,200.00  0.00  0.00  376,200.00  0.00 100.00
12.3  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 66) (ง 241/3095 ครั้งที่ 726 ลว. 25  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  373,032.00  0.00  2,592.00  349,217.41  21,222.59 94.31
- รวม  1,500,912.00  0.00 2,592.00 1,477,097.41 21,222.59 98.59 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 31006100)
  13. กิจกรรม : การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (20004 665201000000(5000020)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ง 241/5485 ครั้งที่ 103 ลว. 2  ธ.ค. 2565) งบโรงเรียน  508,765.00  0.00  467,470.00  41,295.00  0.00 100.00
13.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่าง 2-3 มี.ค. 66 ณ รร.ริเวอร์ไซด์ กทม. (ง 241/957 ครั้งที่ 373 ลว. 8  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
13.3  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษา และค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ 2 (ง 241/2517 ครั้งที่ 613 ลว. 23  มิ.ย. 2566) งบโรงเรียน  81,880.00  0.00  71,322.41  57.59  10,500.00 87.18
13.4  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ 3 (ง 241/2822 ครั้งที่ 673 ลว. 13  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  327,000.00  0.00  0.00  0.00  327,000.00 0.00
- รวม  923,645.00  0.00 538,792.41 47,352.59 337,500.00 63.46 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 31006100)
  14. กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (20004660010800000(5000012))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานน้ำและอากาศให้กับโรงเรียนในโครงการและประเมินรับตราพระราชทานในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ (ง 241/207 ครั้งที่ 205 ลว. 20  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
14.2  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเนื้อหาระดับ ป.1 ให้กับ ร.ร.ในโครงการฯ และการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ (ง 241/317 ครั้งที่ 248 ลว. 27  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
14.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมระดับชั้น ป.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระหว่าง 28 มี.ค. - 9 เม.ย. 66 ณ รร.ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก (ง 241/956 ครั้งที่ 369 ลว. 8  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
14.4  ค่าใช้จ่ายในการอบรมขยายผลเนื้อหากิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ (ง 241/1282 ครั้งที่ 438 ลว. 29  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
14.5  ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการฝึกอบรมเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ให้กับ ร.ร.ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่น 1 และรุ่น 2 โรงเรียนละ 400 บาท (ง 241/1479 ครั้งที่ 472 ลว. 17  เม.ย. 2566) งบสำนักงาน  16,000.00  0.00  11,300.00  4,700.00  0.00 100.00
14.6  ค่าใช้จ่ายพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่าง 18-23 ก.ค. 66 ณ ห้องแสงเดือน แสงเทียน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จ.ปทุมธานี (ง 241/2955 ครั้งที่ 683 ลว. 18  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
14.7  ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบัานนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษารุ่นที่ 2 (ง 241/3310 ครั้งที่ 748 ลว. 15  ส.ค. 2566) งบโรงเรียน  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  0.00 100.00
- รวม  132,000.00  0.00 11,300.00 120,700.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 31006100)
  15. กิจกรรม : ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็ที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา(20004660008500000) (5000008)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ง 241/1036 ครั้งที่ 389 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 10,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 31006100)
  16. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (5000003) (20004660003800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ระหว่าง 1-3 พ.ค. 66 ณ รร.เดอะพาลาสโซ กทม. (ง 241/1989 ครั้งที่ 530 ลว. 19  พ.ค. 2566) งบโรงเรียน  7,200.00  0.00  0.00  7,200.00  0.00 100.00
- รวม  7,200.00  0.00 0.00 7,200.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 31006100)
  17. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ กิจกรรมย่อย คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (20004 310061005-000018 (6600117-00115))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งใหม่และขาดแคลน (ง 241/2738 ครั้งที่ 657 ลว. 7  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  113,400.00  0.00  0.00  113,400.00  0.00 100.00
- รวม  113,400.00  0.00 0.00 113,400.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 31006100)
  18. กิจกรรม : สานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา (20004310061005-000004)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  ค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี ระหว่าง 23-25 ก.ค. 66 ณ รร.เดอะพาลาสโซ รัชดา กทม. (ง 241/3037 ครั้งที่ 714 ลว. 24  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00  0.00 100.00
- รวม  5,500.00  0.00 0.00 5,500.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 31006100)
  19. กิจกรรม : จัดหบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ กิจกรรมย่อย คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (20004 66 00117 87195 (5000027))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผู้ช่วย รอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา (ง 241/3430 ครั้งที่ 770 ลว. 17  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  15,500.00  0.00  0.00  15,500.00  0.00 100.00
19.2  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผู้ช่วย รอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา (ง 241/3449 ครั้งที่ 777 ลว. 17  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  254,960.00  0.00  33,600.00  138,720.00  82,640.00 67.59
- รวม  270,460.00  0.00 33,600.00 154,220.00 82,640.00 69.44 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2000431006200)
  20. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์  (20004 6652039 00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  (ง 241/5854 ครั้งที่ 159 ลว. 27  ธ.ค. 2565) งบสำนักงาน  6,900.00  0.00  0.00  6,900.00  0.00 100.00
- รวม  6,900.00  0.00 0.00 6,900.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2000431006200)
  21. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (20004310062005000007)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการ ร.ร.คุณธรรม สพฐ. สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team:RT) (ง 241/3099 ครั้งที่ 719 ลว. 3  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  7,500.00  0.00  0.00  0.00  7,500.00 0.00
- รวม  7,500.00  0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116005000001)
  22. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (660003600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA (ง 241/1962 ครั้งที่ 529 ลว. 16  พ.ค. 2566) งบสำนักงาน  45,000.00  0.00  0.00  39,440.00  5,560.00 87.64
22.2  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าบริการจัดการรถรับ-ส่งนักเรียนครั้งที่ 4 (ง 241/3236 ครั้งที่ 738 ลว. 8  ส.ค. 2566) งบโรงเรียน  149,000.00  0.00  0.00  0.00  149,000.00 0.00
- รวม  194,000.00  0.00 0.00 39,440.00 154,560.00 20.33 -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0106)
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (20004 06003600)
  23. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของ สพฐ. (200046627455 00000 (5000002))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
23.1  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 (ง 241/5654 ครั้งที่ 130 ลว. 16  ธ.ค. 2565) งบสำนักงาน  26,000.00  0.00  0.00  20,000.00  6,000.00 76.92
23.2  สนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาครั้งที่่ 2 (ง 241/3154 ครั้งที่ 730 ลว. 7  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  35,000.00  0.00  0.00  32,390.00  2,610.00 92.54
- รวม  61,000.00  0.00 0.00 52,390.00 8,610.00 85.89 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  60,842,672.00  0.00 689,180.00 59,314,666.07 838,825.93 98.62  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา