รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004 14000800 1000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลาภาครัฐของ สพฐ. (20004 66 79456 00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 339 อัตรา ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค. 65 - ก.พ. 66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  42,768,000.00  0.00  0.00  42,768,000.00  0.00 100.00
1.2  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เลือนแล้ว) จำนวน 3 เดือน (มี.ค.- พ.ค. 66) (ง 241/700 ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  25,868,000.00  0.00  0.00  25,868,000.00  0.00 100.00
1.3  เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 5 เดือน (ต.ค. 65 - ก.พ. 66) (ง 241/700 ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  1,581,000.00  0.00  0.00  1,581,000.00  0.00 100.00
1.4  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (มิ.ย. - ส.ค. 66) (ง 241/2030 ครั้งที่ 549 ลว. 23  พ.ค. 2566) งบโรงเรียน  25,739,000.00  0.00  0.00  24,561,748.51  1,177,251.49 95.43
1.5  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 4 สำหรับเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน 2566 (ง 241/3360 ครั้งที่ 757 ลว. 15  ส.ค. 2566) งบโรงเรียน  7,851,000.00  0.00  0.00  7,851,000.00  0.00 100.00
- รวม  103,807,000.00  0.00 0.00 102,629,748.51 1,177,251.49 98.87 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  103,807,000.00  0.00 0.00 102,629,748.51 1,177,251.49 98.87  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา