รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2000413003900)
  1. กิจกรรม : พื่้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004668618600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  หอนอนแบบมาตรฐน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ร.ร.บอ. (3210007) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200  7,889,000.00  7,523,000.00  0.00  0.00  366,000.00 95.36
1.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.ท่าละมัย (3210289) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) ท่าละมัย  349,800.00  0.00  349,800.00  0.00  0.00 100.00
1.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.นิคมฯ 2 (3210278) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2  350,000.00  0.00  350,000.00  0.00  0.00 100.00
1.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.นิคมฯ 5 (3210286) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5  282,200.00  0.00  282,200.00  0.00  0.00 100.00
1.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.นิคมฯ 6 (3210283) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6  215,800.00  0.00  215,800.00  0.00  0.00 100.00
1.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านกาตอง (3210290) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านกาตอง  205,100.00  0.00  205,100.00  0.00  0.00 100.00
1.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านกาโสด (3210297) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านกาโสด  350,000.00  0.00  350,000.00  0.00  0.00 100.00
1.8  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านเจาะปันตัง (3210288) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านเจาะปันตัง  270,000.00  0.00  270,000.00  0.00  0.00 100.00
1.9  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านธารทิพย์(3210279) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านธารทิพย์  349,900.00  0.00  349,900.00  0.00  0.00 100.00
1.10  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านนิบง (3210291) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านนิบง  125,900.00  0.00  125,900.00  0.00  0.00 100.00
1.11  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านบันนังดามา (3210284) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านบันนังดามา  350,000.00  0.00  350,000.00  0.00  0.00 100.00
1.12  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านบาโงยซิแน (3210292) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านบาโงยซิแน  350,000.00  0.00  350,000.00  0.00  0.00 100.00
1.13  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านบาเจาะ (3210282) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านบาเจาะ  350,000.00  0.00  350,000.00  0.00  0.00 100.00
1.14  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ (3210281) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านบูเกะฆลูโฆ  291,900.00  0.00  291,900.00  0.00  0.00 100.00
1.15  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านป่าหวัง (3210287) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านป่าหวัง  120,000.00  0.00  120,000.00  0.00  0.00 100.00
1.16  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านพงกูแว (3210293) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านพงกูแว  250,000.00  0.00  250,000.00  0.00  0.00 100.00
1.17  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านรัตนา (3210294) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านรัตนา  151,200.00  0.00  151,200.00  0.00  0.00 100.00
1.18  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านลีตอ (3210280) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านลีตอ  200,000.00  0.00  200,000.00  0.00  0.00 100.00
1.19  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านลูโบ๊ะปันยัง (3210295) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านลูโบ๊ะปันยัง  200,000.00  0.00  200,000.00  0.00  0.00 100.00
1.20  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านสันติ (3210296) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านสันติ  350,000.00  0.00  350,000.00  0.00  0.00 100.00
1.21  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านสาคู (3210299) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านสาคู  78,400.00  0.00  78,400.00  0.00  0.00 100.00
1.22  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.ราษฎร์อุทิศ (3210285) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)  62,100.00  0.00  62,100.00  0.00  0.00 100.00
1.23  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สพป.ยล.2 (3210277) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) งบสำนักงาน  595,600.00  0.00  595,600.00  0.00  0.00 100.00
1.24  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.อาสินศึกษา (3210298) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) อาสินศึกษา  350,100.00  0.00  350,100.00  0.00  0.00 100.00
1.25  รั้วมาตรฐานแบบหีบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ร.ร.บ้านบาจุ (3210274) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านบาจุ  368,100.00  0.00  368,100.00  0.00  0.00 100.00
1.26  รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ร.ร.บ้านทำนบ(3210271) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านทำนบ  134,300.00  0.00  134,300.00  0.00  0.00 100.00
1.27  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง ร.ร.บ้านเกล็ดแก้ว (3210273) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)  1,109,600.00  0.00  1,108,242.44  0.00  1,357.56 99.88
1.28  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง ร.ร.บ้านเจาะตาแม (3210275) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านเจาะตาแม  1,109,600.00  252,832.50  750,181.60  0.00  106,585.90 90.39
1.29  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง ร.ร.บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน (3210272) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน  1,109,600.00  0.00  1,101,274.10  0.00  8,325.90 99.25
1.30  ลานกีฬาอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านเตาปูน(3210276) (ง 241/5003 ครั้งที่ 40 ลว. 3  พ.ย. 2565) บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)  170,800.00  0.00  170,800.00  0.00  0.00 100.00
1.31  ชดเชยรายการที่ถูกพับโดยผลของกฎหมาย สปช.104/26 อาคารเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ร.ร.นิคมฯ 5 (ง 241/3809 ครั้งที่ 840 ลว. 4  ก.ย. 2566) งบโรงเรียน  2,481,000.00  0.00  2,481,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  20,570,000.00  7,775,832.50 12,311,898.14 0.00 482,269.36 97.66 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (200043500200)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (20004660516400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร.ราษฎร์อุทิศ (3111914) (ง 241/5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)  34,500.00  0.00  34,500.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  34,500.00  0.00 34,500.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (200043500200)
  3. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (20004 668580600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านบาละ (321A389) (ง 241/5252 ครั้งที่ 78 ลว. 21  พ.ย. 2565) บ้านบาละ  722,400.00  0.00  722,400.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  722,400.00  0.00 722,400.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (200043500200)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004660516400063)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ร.ร.บ้านตะบิงติงงี (350002003-110325) (ง 241/171 ครั้งที่ 202 ลว. 17  ม.ค. 2566) บ้านตะบิงติงงี  535,200.00  0.00  534,425.00  0.00  775.00 99.86
4.2  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ร.ร.บ้านตันหยง (350002003-110326) (ง 241/171 ครั้งที่ 202 ลว. 17  ม.ค. 2566) บ้านตันหยง  535,200.00  0.00  534,425.00  0.00  775.00 99.86
4.3  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ร.ร.บ้านบันนังดามา (350002003-110327) (ง 241/171 ครั้งที่ 202 ลว. 17  ม.ค. 2566) บ้านบันนังดามา  429,200.00  0.00  428,425.00  0.00  775.00 99.82
4.4  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ร.ร.บ้านนิบง (350002003-110328) (ง 241/171 ครั้งที่ 202 ลว. 17  ม.ค. 2566) บ้านนิบง  535,200.00  0.00  534,425.00  0.00  775.00 99.86
- รวม  2,034,800.00  0.00 2,031,700.00 0.00 3,100.00 99.85 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (2000435000300321ZZZZ)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ (20004660517800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ประสบอุบัติภัย (ง 241/3478 ครั้งที่ 782 ลว. 21  ส.ค. 2566) งบโรงเรียน  620,500.00  620,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  620,500.00  620,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (2000431011600)
  6. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ่ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (20004 660003600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร.บ้านตาชี (3111164) (ง 241/5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) บ้านตาชี  37,500.00  0.00  37,500.00  0.00  0.00 100.00
6.2  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา ร.ร.บ้านซีเยาะ (3111165) (ง 241/5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) บ้านซีเยาะ  120,000.00  0.00  120,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  157,500.00  0.00 157,500.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (2000431011600)
  7. กิจกรรม : ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 660007700000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.เขื่อนบางลาง (3212866) (ง 241/5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) เขื่อนบางลาง  550,000.00  0.00  550,000.00  0.00  0.00 100.00
7.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านซีเยาะ (3212872) (ง 241/5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) บ้านซีเยาะ  550,000.00  0.00  548,000.00  2,000.00  0.00 100.00
7.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ่ร.ร.บ้านตะบิงติงงี (3212873) (ง 241/5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) บ้านตะบิงติงงี  311,500.00  0.00  311,500.00  0.00  0.00 100.00
7.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านตังกาเด็ง (3212870) (ง 241/5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) บ้านตังกาเด็ง  550,000.00  0.00  550,000.00  0.00  0.00 100.00
7.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านตันหยง (3212871) (ง 241/5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) บ้านตันหยง  220,300.00  0.00  220,300.00  0.00  0.00 100.00
7.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นร.ร.บ้านตาเนาะปูเต๊ะ (3212868) (ง 241/5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) บ้านตาเนาะปูเต๊ะ  550,000.00  0.00  550,000.00  0.00  0.00 100.00
7.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านปาแดรู (3212869) (ง 241/5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) บ้านปาแดรู  499,900.00  0.00  499,900.00  0.00  0.00 100.00
7.8  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านยือนัง (3212867) (ง 241/5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) บ้านยือนัง  498,200.00  0.00  498,200.00  0.00  0.00 100.00
7.9  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง ร.ร.บอ. (3212865) (ง 241/5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200  1,109,600.00  388,150.00  717,217.15  0.00  4,232.85 99.62
7.10  อาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) ร.ร.บ้านลากอ (3212864) (ง 241/5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) บ้านลากอ  431,200.00  0.00  431,200.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  5,270,700.00  388,150.00 4,876,317.15 2,000.00 4,232.85 99.92 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (2000431011600)
  8. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) (20004 660007900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.นิคมฯ 1 (3215631) (ง 241/5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1  435,600.00  0.00  435,600.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  435,600.00  0.00 435,600.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2000442004700)
  9. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (20004668618400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone (ง 241/2750 ครั้งที่ 663 ลว. 10  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  340,500.00  340,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
9.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone (ง 241/3517 ครั้งที่ 794 ลว. 22  ส.ค. 2566) งบโรงเรียน  81,500.00  81,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  422,000.00  422,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  30,268,000.00  9,206,482.50 20,569,915.29 2,000.00 489,602.21 98.38  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา