สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
   


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566
รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ ดู
1. งบดำเนินงาน  33,497,242.00 33,063,635.89 98.71 433,606.11 1.29
2. งบลงทุน  30,268,000.00 29,992,695.80 99.09 275,304.20 0.91
3. งบบุคลากร  103,807,000.00 102,629,748.51 98.87 1,177,251.49 1.13
4. งบอุดหนุน  73,938,368.00 73,938,368.00 100.00 0.00 0.00
5. งบรายจ่ายอื่น  65,368,962.00 60,808,153.09 93.02 4,560,808.91 6.98
6. งบกลาง  3,704,266.00 3,704,266.00 100.00 0.00 0.00
ทั้งหมด  310,583,838.00 304,136,867.29 97.92 6,446,970.71 2.08  
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน  
                 งบประมาณโครงการ  


USER ONLINE
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
6 คน
สถิติเดือนนี้
203 คน
สถิติปีนี้
917 คน
สถิติทั้งหมด
965 คน
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา