วันที่   16   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ยีลาปัน 08.30-   - ITA  20  นางสาวจาริณี มาฮะ