วันที่   21   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ยีลาปัน 13.00-16.30   - ita  10  นางสาวจาริณี มาฮะ
 อดินันท์ ปากบารา 08.30-16.30   - - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ IEP , IIP ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC , KM) และนำเสนอ Best Practic  80  นางสาวสาริณี วาจิ
 อีหม่ามอัน-นาวาวี 08.30-16.30   - การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีงบประมาณ 2566  15  นายแวอุเซ็ง แวโดยี