วันที่   20   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ยีลาปัน 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมจัดค่ายย่อย ยะลา เขต 2  25  นายแวอุเซ็ง แวโดยี
 อดินันท์ ปากบารา 08.30-16.30   -  - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ IEP , IIP ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC , KM) และนำเสนอ Best Practic  80  นางสาวสาริณี วาจิ