วันที่   22   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 คอนเฟอเร้นซ์ (DLICT) 08.30-16.30   - ประชุมทางไกล เรื่องทุนภูมิทายาท  5  นายแวอุเซ็ง แวโดยี
 ยีลาปัน 08.30-12.00   - ประชุุมตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการดำเนินการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  20  นางสาววันบัลกีส อีนดือเระ
 อดินันท์ ปากบารา 08.30-16.30   - ITA 66  35  นางสาวจาริณี มาฮะ