วันที่   14   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 คอนเฟอเร้นซ์ (DLICT) 08.30-12.00   - ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2566  5  นายตอฮีรน หะยีเลาะแม
 ยีลาปัน 08.30-12.00   - ประชุมประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  25  นางสาววันบัลกีส อีนดือเระ
 ยีลาปัน 13.00-16.30   - ตอบตัวชี้วัด IIT  25  นายแวอุเซ็ง แวโดยี
 อดินันท์ ปากบารา 08.30-16.30   - ITA 66  35  นางสาวจาริณี มาฮะ