วันที่   9   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 คอนเฟอเร้นซ์ (DLICT) 13.00-16.30   - ตัดต่อ VTR ต้อนรับผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  4  นางสาวมาวะดี ศรีพลอย
 ยีลาปัน 08.30-16.30   - คัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  20  นางสาวซุลฟา สะมะลี
 อดินันท์ ปากบารา 08.30-16.30   - ITA 66  90  นางสาวจาริณี มาฮะ