วันที่   2   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 คอนเฟอเร้นซ์ (DLICT) 08.30-16.30   - ประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet  6  นางสาวซุลฟา สะมะลี
 ยีลาปัน 13.00-16.30   - ประชุมรองผอ.และผู้อำนวยการกลุ่ม  20  นางสาวนูรูลนาเดีย บาฮะคีรี