วันที่   27   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 คอนเฟอเร้นซ์ (DLICT) 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2566  3  นางรอกีเย๊าะ เจ๊ะมะ
 ยีลาปัน 13.00-16.30   - ita  10  นางสาวจาริณี มาฮะ
 ยีลาปัน 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจงข้อมูลการรับ Link และช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)  8  นางสาวพาตรี ลาโฮยา
 อดินันท์ ปากบารา 13.00-16.30   - ประชุมชี้แจงข้อมูลการรับ Link และช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)  10  นางสาวพาตรี ลาโฮยา
 อีหม่ามอัน-นาวาวี 08.30-16.30   - ประชุมเกลี่ครูว่างเกินเกณฑ์  8  นางสาวกฤษณี เชิดชั้นวงศ์