วันที่   15   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 คอนเฟอเร้นซ์ (DLICT) 08.30-16.30   - ประชุม ก.ค.ศ นำร่อง (hrms)  4  นางสาวโสรญา หะยะ
 ยีลาปัน 08.30-16.30   - กลั่นกรองรายงานข้อมูลการติดตาม ประเมินผลฯ 2566  40  นายการิม สะเตาะ
 อดินันท์ ปากบารา 08.30-16.30   - ITA  20  นางสาวจาริณี มาฮะ