วันที่   6   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 คอนเฟอเร้นซ์ (DLICT) 08.30-16.30   - ทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียน ฯ  5  นางสาวจาริณี มาฮะ
 ยีลาปัน 08.30-12.00   - ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการดำเนินการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  30  นางสาววันบัลกีส อีนดือเระ
 อดินันท์ ปากบารา 08.30-16.30   - อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ุ68  นางคอลีเยาะ ยะมณี